Fairbee is het conscious lifestyle platform, waarop wij het zo makkelijk en leuk mogelijk maken om een bewustere leefstijl aan te meten. Daar voegen wij nog een vleugje glamour aan toe.

Als platform acteren wij als intermediair voor andere bewuste merken en daar zijn wij trots op.

Het is daarom goed dat je voor jouw aankoop de algemene voorwaarden van Fairbee leest.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop.

Algemene voorwaarden van Fairbee

Artikel 1 – Begrippen
Artikel 2 – Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Klantaccount
Artikel 5 – Levering van derden (Partners)
Artikel 6 – Bestelling en levering
Artikel 7 – Vergoeding en betaling
Artikel 8 – Bepalingen bij iedere aankoop bij Partner(s)
Artikel 9 – Informatie en gebruik van gegevens
Artikel 10 – Overige voorwaarden
Artikel 11 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

 1. Gebruiker: elke bezoeker van het virtuele domein
 2. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die een Product koopt via het Platform.
 3. Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen een Partner en een Klant via een aankoop van een Product van de Klant van een Partner via het Platform.
 4. Website: fairbee.com (een online magazine en webshop)
 5. Ondernemer: Fairbee B.V.
 6. Partners: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform duurzame Producten aan Gebruikers aanbiedt
 7. Platform: de Omgeving waarop Partners hun Producten aan Gebruikers aanbieden.
 8. Product: een artikel dat op het Platform aangeboden wordt.

Artikel 2 – Ondernemer

Fairbee B.V.
Kantoor: Laan van Poot 355A
2566 DA Den Haag

Contact:

[email protected]

KvK-nummer: 74209752

BTW-nummer: NL859810100B01

Artikel‹ 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van Producten van Partners via het Platform. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Omgeving te raadplegen. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op het virtuele domein.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een Product dat door een Partner wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. In beginsel kan niet van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken, tenzij dit schriftelijk wordt vastgelegd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel Klanten in de consumenten- als in de zakelijke sfeer.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ondernemer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partner(s)).
 6. Ondernemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, welke wijzigingen van toepassing zijn op het moment dat deze op het Platform worden gepubliceerd. Indien een Gebruiker hierna een bestelling plaatst voor een Product zoals aangeboden door een Partner, aanvaardt hij als Klant de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom altijd raadzaam om de Algemene Voorwaarden te raadplegen voordat je een bestelling plaatst.

Artikel 4 – Klantaccount

 1. De Klant moet aan de volgende eisen voldoen:
  1. Klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn;
  2. Klant moet een geldig e-mailadres hebben;
 2. Klant kan zich registreren en een Fairbee-account openen op het Platform, maar dit is optioneel en de Klant kan ook een bestelling plaatsen zonder registratie;
 3. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd bepaalde bestellingen van Producten van Partners niet in behandeling te nemen of hieraan voorwaarden te verbinden.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het account en de daarbij behorende gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant wordt aangeraden een uniek wachtwoord aan te maken en dit geheim te houden. Het account is persoonlijk en het is de Klant dan ook niet toegestaan anderen zijn account te laten gebruiken.
 5. Klant verklaart te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn of haar account.

Artikel 5 – Levering van derden (Partners)

 1. De Klant erkent dat een Koopovereenkomst tot stand komt en dat de Ondernemer geen partij is en/of zal zijn bij deze overeenkomst.
 2. Voor vragen en/of klachten over de door de Klant gekochte Producten van Partner kan de Klant zich altijd richten tot de betreffende Partner of contact opnemen met de Partner via de klantenservice van Ondernemer (Fairbee). De Klant erkent daarmee dat de Ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele gebreken van het gekochte Product.

Artikel 6 – Bestelling en levering

 1. Het bestelproces van de Klant loopt via het Ondernemersplatform, waar de Partners hun Producten aanbieden.
 2. De Klant ontvangt van de Partner een pakbon in de verpakking van het geleverde Product. Indien de pakbon ontbreekt, kan deze worden opgevraagd bij de klantenservice van Ondernemer ([email protected]).
 3. Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over, indien de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan en geen gebruik heeft gemaakt van de geldende retourtermijn van 14 dagen na ontvangst van de Producten.

Artikel 7 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de aankoopprijs van het op het Platform gekochte Product van de Partner aan de Ondernemer verschuldigd en wordt niet ontslagen van zijn betalingsverplichting door rechtstreekse betaling aan de Partner.
 2. Betaling door de Klant geschiedt uitsluitend aan de Ondernemer. Partner heeft de Ondernemer onherroepelijk het recht verleend om namens de Ondernemer en met uitsluiting van de Partner de incassorechten voortvloeiende uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Partner uit te oefenen.
 3. Ondernemer zal vorderingen op de Klant afhandelen in overeenstemming met haar incassobeleid.

Artikel 8 – Bepalingen bij iedere aankoop bij Partner(s)

 1. Als een Klant een Product van een Partner koopt via het Platform, dan:
  • De Klant verbindt zich ertoe de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende Partner(s) waarvan hij één of meerdere Producten koopt via het Platform te lezen en ermee akkoord te gaan. Deze zijn altijd te raadplegen via de betreffende Partnerpagina op het Platform;
  • Een bestelling van een Product wordt dan verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende Partner;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Partner in haar algemene verkoopvoorwaarden gestelde termijn te retourneren (volgens het ‘herroepingsrecht’) om het aankoopbedrag terug te ontvangen.
 2. De Klant dient in ieder geval de volgende punten en de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende Partner in acht te nemen:
 • Tijdens de retourtermijn van 14 dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking, en het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Partner retourneren. Bij het retourneren van Producten, dient de Klant zich te houden aan het retourbeleid van de Partner. De contactmogelijkheden, het verzend- en retourbeleid van elke individuele Partner zijn altijd te raadplegen op de betreffende pagina van de Partner op het Platform.
 • De Klant retourneert het artikel binnen 48 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld aan de betreffende Partner.
 • De Ondernemer betaalt vervolgens de koopprijs zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat de Partner heeft aangegeven dat het Product in goede orde, ongedragen en onbeschadigd, met eventueel aangehecht prijskaartje en/of stickers, is ontvangen en dat de Partner de retourzending accepteert .
 • Indien de Klant op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wanneer de Partner aanbiedt ook de kosten van de retourzending te dragen, wordt dit vermeld op de betreffende pagina van de Partner op het Platform.
 1. Indien een Partner een bestelling niet aanvaardt binnen twee werkdagen, zal Ondernemer de Klant zo snel mogelijk maar uiterlijk vier werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, melden dat deze bestelling niet is aanvaard en de ter zake al ontvangen betaling retourneren.

Artikel 9 – Informatie en gebruik van gegevens

 1. Klant is verantwoordelijk voor zijn e-mailbeheer en daarmee voor het kennis nemen van aan Klant verzonden informatie.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet tijdig verschaffen of onduidelijke informatie of voor kennelijke verschrijvingen, van Partners of derden of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens aan de Partner worden verstrekt voor zover deze nodig voor de executie van de Koopovereenkomst of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Partner mag de NAW-gegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Koopovereenkomst of als de Klant toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens.

Artikel 10 – Overige voorwaarden

 1. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd de rechten van de Klant of het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via de Ondernemer artikelen bij Partners te bestellen te ontzeggen of te beperken, indien de Ondernemer daar goede gronden voor heeft, waarvan de beoordeling uitsluitend ligt bij de ondernemer.
 2. De Ondernemer wijkt in beginsel niet af van de Algemene Voorwaarden. Mocht dit door omstandigheden toch het geval zijn, dan laat dit zijn recht om alsnog onverwijlde en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te vorderen onverlet. De Klant kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met enige toepasselijke wet- en regelgeving, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze door de Ondernemer worden vervangen door een bepaling met een vergelijkbare strekking conform de geldende wet- en regelgeving .
 4. De website is continu onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en updates, daarom is de Ondernemer te allen tijde gerechtigd functionaliteiten en het aanbod aan te passen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Gravenhage.